Integritetspolicy

Integritetspolicy

Introduktion

LIHAB värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All behandling som utfört av oss sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.
From 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen 2016/679 i kraft och den kommer vi att följa.
LIHAB ansvarar i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för behandlingen av dina personuppgifter enligt vad som anges nedan. Om du skulle ha några frågor kring detta, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt vad som anges nedan, så kontakta oss via kontaktuppgift längst ner på sidan.

Insamling och behandling av personuppgifter

Med personuppgifter avses sådan information som direkt eller indirekt , kan hänföras till dig som individ. Exempel på sådan information är namn, bild. Personnummer, kontaktuppgifter, gjorda val, beteenden eller IP-adress. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vi eller en tredje part vidtar med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering och lagring.
Personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får därefter inte behandlas för något ändamål som går utöver dessa.
Vi behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera förfrågningar från dig och eventuella avtal med dig, samt för att ge information och service i samband med dessa.
När du använder funktionen på vår hemsida som möjliggör för dig att lägga upp information eller annat material, ber vi dig notera att även sådan information kan innehålla personuppgifter. För det fall din information innehåller uppgifter om andra personer, får du enbart lägga upp sådan information som du har fått deras samtycke till att tillhandahålla.

Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod

LIHAB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enlig tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar sådan behandling.
Uppgifterna som vi samlar in i enligt vad som anges ovan, raderas när ändamålet med behandlingen har fullgjorts.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

LIHAB värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydd dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Vi kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, exempel för att tillhandahålla IT-tjänster. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.
LIHAB kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som exempel polis eller annan myndighet , om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i detta avsnitt.

Externa länkar

Denna information om personuppgiftsbehandling gäller för uppgifter som vi behandlar om dig inom ramen för vår hemsida. Vår hemsida kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att da del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella webbplatsen.

Dina rättigheter och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att LIHAB ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandling av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall oss via kontaktuppgifterna som anges nedan. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter är LIHAB. Om du har frågor rörande hur vi behandlar dian personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post info@lihab.se eller via post LIHAB, Bogårdsvägen 45 A 128 62 Sköndal.